СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

За нас
Политики
Обхват на сертификация
Клиенти
Схемен Комитет
Публикации
Новини
F.A.Q.
Cert.Personnel/Сертифицирани лица
Отменени сертификати
График на изпитите
Aplication/Приложения
За контакти

Документи за одобряване на услугите предоставяни от СЦП по КБР за сертификация на персонал по контрол безразрушаване

 

След сертифициране на 4 кандидати от фирмата „Антонов” в Киев за 3 ниво съгласно сертификационната схема на БДС EN 4179 (за  персонал за NDT  в авиацията) беше сключен договор за подготовка на изпитен център на СЦП по КБР към ННТДД във фирмата НПФ „Диагностични прибори ” в Киев, който да работи по сертификационната схема БДС EN 4179. С това се прави опит да се задоволи пазарът за сертификация на персонала  за NDT  в авиацията, тъй като Украйна няма национален авиационно-космически борд за персонала за  NDT.  Амбициозният колектив на изпитния център с ръководител Т.Н. Якубович подготви документацията на руски език и проведе първият изпит по време на одита. Благодарение на успешно завършения одит на 19 ноември 2016 г. беше издаден сертификат за съответствие на изпитния център. 

   

 

 

СЦП по КБР извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване съгласно Сертификат за акредитация БСА рег. №  1 ОСПЛ с валидност до28.12.2022г. по сертификационната схема по БДС EN ISO 9712 по методите: визуални(VТ), вихровотокови(ЕТ), магнитно-прахови(МТ), с проникващи течности(РТ), радиография(RT), ултразвукови (UT), инфрачервена термография (ТТ) и изпитване за теч (херметичност) (LT) за І, ІІ и ІІІ нива в областите:

-  по отношение на продуктите: отливки, изковки, заварени продукти, тръби и тръбопроводи и валцувани продукти; - по отношение на промишлеността: металообработване, входящ контрол и изпитване при експлоатация, поддържане на железопътни съоръжения и авиация.

СЦП по КБР осъществява политики за безпристрастност и сертификация, която задоволява истинските потребности на клиентите от сертифицирани лица, действуващи в глобалните пазари и пазарите на съседите на България, Близкия изток, Африка, САЩ  и   други и сертифицира персонал извън акредитацията, която има ограничено приложение в единични български ведомства.
           СЦП по КБР
притежава сертификат № 7003 на Европейската федерация по NDT за регистрация на участието в договора за взаимно признаване на сертификацията, с който сертификатите, издадени от него се признават освен във всички  страни членки на Европейския съюз и в следните държави: Австралия,  Беларус, Хърватия, Израел, Норвегия, Русия , Швейцария и  Украйна.
           СЦП по КБР
извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване в областта на авиацията, съгласно Документ за одобряване от Български авиационно-космически борд по контрол без разрушаване № 5 с валидност до 04.06.2022г. по сертификационната схема по БДС EN 4179 по методите: визуални(VТ), вихровотокови(ЕТ), магнитно-прахови(МТ), с проникващи течности(РТ), радиография(RT), ултразвукови (UT), инфрачервена термография (ТТ) и изпитване за теч (херметичност) (LT) за І, ІІ и ІІІ нива. Българският авиационно-космически борд по контрол без разрушаване от м. Ноември 2010 е член на Европейския форум на бордовете по контрол без разрушване към Европейска федерация по контрол без разрушаване.

СЦП по КБР  обявява официално прилагане на  БДС EN ISO 9712:2012 от 22.1.2013г.
         
СЦП по КБР продължава (начало юни 2012г.) да извършва  действия по оповестяване и представяне на клиентите си на ISO 9712:2012 съгласно Процедура ПС-10  Представяне на схемите и процедурите за сертификация и споразуменията с носителите на сертификати.
       
Всички носители на сертификати съгласно БДС ЕN 473:2009  и ISO 9712:2005, издадени от СЦП по КБР или от органи за сертификация на персонала, акредитирани от органи за акредитация, страна по MLA на EA, ще бъдат оценявани, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9712:2012, когато заявят съответния етап от процеса на сертификация. (потвърждаване и ресертификация).
     
Носители на сертификати отговарящи на изискванията могат да кандидатстват за получаване на сертификат съгласно БДС EN ISO 9712:2012  в обхвата на акредитация и преди изтичане на срока на сертификата им. Надзор не се зисква  за преиздаване на сертификати, издадени през 2012 г.
          
СЦП по КБР към ННТДД на основата на анализ на изискванията на БДС EN ISO 9712:2012  е изготвил  План за преход към БДС EN ISO 9712:2012, който е представил на ИА "БСА" с писмо от 28.1.2013 г.
       Управлението на процесите на сертификация и свързаните с нея дейности се извършва съгласно документацията за управление на СЦП по КБР към ННТДД(Наръчник по качеството)

Извън акредитацията СЦП по КБР извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване по :

- сертификационната схема ISO 18436:2003 за персонал І,ІІ, ІІІ и ІV категория за мониторинг на състоянието и диагностика на машини с вибрационни методи;

- сертификационната схема ISO 20807:2005 за персонал за определени приложения за изпитване без разрушаване: определяне с ултразвукови методи на дебелини, ултразвуково изпитване с нормални осезатели на плоски продукти при производството, вихровотоково и електромагнитно изпитване на тръби при производството  и вихровотоково и електромагнитно сортиране.

 

Центърът гарантира изпълнението на политика за уважение и сътрудничество с клиентите и реално работи за формулиране на изпълними договори съгласно системата за управление на качеството ISO 9000 версия 2000г. Центърът провежда гъвкава ценова политика с промоции и отстъпки, определена от факта, че Центърът не разпределя печалба, защото е в организация с нестопанска цел. Принадлежността на Центъра на ННТД по дефектоскопия, което членува в ЕFNDT, администрираща договора(MLA) за международно признаване на сертификатите), издадени от членове на федерацията, определя  реалните цели за конвертируемост на българските сертификати.  

В  сайта www.ndt-bg-cert.org всеки може да намери изчерпателна информация  за  Центъра и процедурите, форми и  допълнителна възможност за контакти.

 

Полезни връзки

[Организации]

 

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

 

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2020

Last updated: 20/06/14.